II. ročník

(On-line – živý přenos)

Celostátní konference pedagogických pracovníků, ředitelů škol a školských zařízení

10. listopadu 2020

Zahájení za

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

CENA:

od 10. 10. 2020 2 390,-

od 9. 11. 2020 2 690,-

(osvobozeno od DPH)

Srdečně vás zveme na ON-LINE živý přenos 2. ročníku Celostátní konference pro ředitele škol, vedoucí pedagogické pracovníky a pedagogy.

Současná doba si žádá nové postupy a na každého z nás klade velké nároky. I přes všechny překážky jsme pro Vás připravili program on-line konference s aktuálními tématy, která reflektují nelehkou situaci ve vzdělávání nejen pro pedagogický sbor, ale i pro studenty samotné. Věříme, že náš tým lektorů vnese zajímavý vhled k práci pedagogických pracovníků při distančním vzdělávání a taktéž Vám osvětlí novinky v potřebné legislativě a bezpečnosti.

Prohlédněte si video z předešlého ročníku

Jak on-line konference funguje?

 • Registrujte se standardním postupem kliknutím na tlačítko „Registrace“ a vyplňte přihlášku pro jednotlivce nebo skupinu
 • Po úspěšné registraci obdržíte e-mail s objednávkou a fakturou
 • Po úhradě vstupného obdrží každý účastník 3 dny před termínem konání konference na zadanou e-mailovou adresu v objednávce e-mail s podrobnými instrukcemi a unikátním linkem k přístupu na on-line přenos
 • Doporučujeme 5 minut před zahájením první přednášky připojit se ke konferenci kliknutím na tlačítko v zaslaném e-mailu s instrukcemi
 • Účastníci budou mít možnost komunikovat s lektory pomocí chatu a vznášet tak dotazy či reagovat na výklad
 • Po skončení konference obdrží každý účastník materiály v podobě prezentací přednášejících a odkaz na celý záznam konference včetně osvědčení o absolvování

Naši přednášející

PhDr. Pavlína Baslerová PhD.

Mgr. Markéta Seidlová

Bc. Jaroslav Kocián

PhDr. Jitka Gabašová

Program konference

10:30 – 12:00
Výzvy distančního vzdělávání v reflexi k obsahu vzdělávání, jeho hodnocení a uplatnění absolventa školy v dalším studiu a v životě

V režimu distančního vzdělávání se ze všech žáků i učitelů českých škol stali žáci ( a učitelé), kteří k efektivnímu vzdělávání potřebují podpůrná opatření 1. stupně. Ten je založen na individuálním přístupu a respektování individuálních možností a schopností každého zapojeného jedince a jeho sociálního okolí.

 • definování rizik a příležitostí jednotlivých forem distančního vzdělávání

 • zdůraznění nutnosti motivace  žáků, jejich rodičů ( i učitelů)

 • uvedení příkladů dobré i špatné praxe v oblasti spolupráce: škola – žák – rodina

 • zamyšlení nad potřebou změny obsahu vzdělávání

 • informace o možnostech formativního hodnocení v posuzování individuálního pokroku žáka

 • zdůraznění nutnosti realizovat kariérové poradenství na základních a středních školách

 • informace o možnostech aplikace podpůrných opatření u žáků s vyššími stupni SVP v prostředí distančního vzdělávání 

PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.

12:00 – 13:30
Aktuální právní úprava ve FKSP

Novela vyhlášky FKSP platná od 1.1. 2020Zaměříme se na správnou aplikaci v konkrétních podmínkách jednotlivých organizací a výklad jednotlivých ustanovení. Ukážeme si také praktické příklady správného a nesprávného použití fondu.

Souhrn změn platných od 1. 1. 2020:

 • změny v § 2 – Výše tvorby fondu a § 3 – Hospodaření s fondem (žáci SOU, svěřené děti do pěstounské péče, prominutí nesplacených půjček)
 • změny v § 4 (zásadní změna u hrazení vitamínových prostředků, příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvky na knihy, příspěvky na provoz zařízení – dětské skupiny)
 • změny v § 9 (náklady na vzdělávání zaměstnanců)
 • změny v § 11 (změny výše sociální výpomoci a půjčky)
 • změny v § 12 (penzijní připojištění)
 • změny v § 14 – Dary (kytice a věnce)

Výklad jednotlivých ustanovení vyhlášky o FKSP včetně tvorby rozpočtu pro rok 2020, hospodaření s fondem, pořízení hmotného majetku, stravování, dovolená a rekreace, půjčky na bytové účely, sociální výpomoci a související půjčky, penzijní připojištění a pojistné na soukromé životní účely, příspěvky odborové organizaci, kultura, vzdělávání a sport a také dary a vztahy k zákonu o dani z příjmů.

Mgr. Markéta Seidlová

13:30 – 15:00
BOZP a PO ve školství v platném znění

Seznámíme Vás s právními předpisy, které se vztahují k BOZP a PO ve školství (např. školský zákon §22a, 22b, 29 apod) a s povinnostmi vedoucích zaměstnanců ve vztahu k BOZP a PO, i se zásadními změnami v důsledku nové právní úpravy problematiky zdravotní péče na školách o zaměstnance a žáky.  Zabrousíme také do zákona 258/2000 Sb. v oblasti zotavovacích akcí a osvětlíme si nejčastější nedostatky při kontrolách OIP nebo HZS.

 • Pracovně lékařské služby a pracovně-lékařské prohlídky
 • Aktuální přehled platné legislativy
 • Školní úrazy, pracovní úrazy
 • Dokumentace BOZP a PO
 • Bezpečnost budov, správa a údržba budov z pohledu PO
 • BOZP z hlediska zákoníku práce
 • Požární ochrana, požární prevence

Bc. Jaroslav Kocián

15:00 – 16:30
Současná role učitele ve vzdělávacím procesu

V dnešní době převratných a částečně nepředvídatelných změn vyvstává před pedagogy nelehký úkol. Měli by se stát stabilním článkem výchovy a vzdělávání ve škole, nalézt efektivní a přitom bezpečný způsob komunikace s žáky, získat si jejich důvěru a zájem, aby je dokázali pozitivně motivovat k práci i v tak nelehkých podmínkách, jaké přináší distanční výuka.

V současnosti částečně selhávají klasické metody hodnocení žáků a otvírá se příležitost více do výuky zapojit individuální přístup a formativní hodnocení.  Žáci se ocitají ve zcela odlišných podmínkách vzdělávacího procesu (izolace od vrstevníků, rodinné problémy, obavy z nemoci apod.) a na učiteli leží velká část zodpovědnosti za to, jak se dokáží na novou situaci adaptovat. Třídní učitel by měl navíc udržet i soudržnost třídního kolektivu a sledovat skupinovou dynamiku, byť částečně ve virtuálním světě. V době návratu do školy by mu mohly pomoci nové metody práce s třídním kolektivem, například zážitková pedagogika, sociální a osobnostní výchova, ale třeba i dramatická výchova, která na rozdíl od anglofonních zemí nemá u nás zatím postavení, jaké by si zasloužila.

Pedagog ale zároveň potřebuje podporu a péči.

 • Jak se ochránit před pocitem bezmoci a syndromem vyhoření?
 • Kde hledat pomoc, když na problém sám nestačí, žáky se nedaří zvládat a komunikace s rodiči selhává?

Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpovědi.

PhDr. Jitka Gabašová

16-30 – 17:00
Závěr konference

Interaktivní prostor pro kladení odborných dotazů

 

Formy registrace

[ Osvobozeno od DPH dle §57 Zákona o DPH č. 234/2004 Sb.] vzdělávání pedagogických pracovníků.