Lektoři

VIDEO POZVÁNKA

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCE – SEMINÁŘE

Mgr. Karel Bárta

Působí na katedře pedagogiky a psychologie fakulty přírodovědně-humanistické a pedagogické Technické univerzity Liberec, kde vyučuje právo a školský management a fundraising. Má zkušenosti se začleňováním žáků do hlavního vzdělávacího proudu.

Mgr. František Dobšík

Původní profesí učitel základní školy s působením v Brně. V současné době vykonává funkci předsedy školských odborů. Dlouhodobě se zabývá problematikou financování školství nejen v České republice a systémy odměňováni ve veřejném sektoru. V těchto oblastech působí jako lektor.

Mgr. Bc. Pavel Šimáček

Pracoval jako učitel střední a základní školy, poté na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde se věnoval problematice pedagogických pracovníků a správnímu řízení. V letech 2013 – 2014 byl vedoucím oddělení karierního systému pedagogických pracovníků. Od roku 2014 působí jako zástupce ředitele na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka.

Bc. Jaroslav Kocián

DPO (pověřenec se specializací na školství), DPI (implementátor). Lektor aktivně působí jako OZO v BOZP a PO nebo jako pověřenec pro ochranu osobních údajů u řady škol a školských zařízení, v oboru bezpečnost a ochrana zdraví má praxi 30 let a v oblasti OOÚ se pohybuje od roku 2002.

PaedDr. Pavlín Baslerová, Ph.D.

Je speciální pedagožka. Celou svou profesní kariéru se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Působila jako  učitelka u žáků s mentálním, tělesným a zrakovým postižením, jako speciální pedagog v SPC, ředitelka speciální školy a školní inspektorka. V současné době pracuje jako odborný asistent Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Je zakládající členkou Asociace pracovníků SPC ČR, kde 8 let zastávala pozici předsedkyně. Je spoluautorkou Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Katalogu podpůrných opatření a dalších odborných textů zejména z oblasti školského poradenství a vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Zároveň je také lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zejména s tématy: specifika vzdělávání žáků se zdravotním postižením, hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán a spolupráce učitele a asistenta pedagoga. 

JUDr. Hana Poláková

Se zaměřuje na přednáškovou činnost v oblasti školských právních předpisů, pracovního práva a správního řízení. Přednáškové činnosti se věnuje již téměř 20 let. Přednášenou problematiku se snaží přiblížit srozumitelným jazykem s uvedením praktických příkladů ze života škol a školských zařízení. Je autorkou celé řady publikací vydaných za účelem pomoci ředitelům školských příspěvkových organizací při aplikaci školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, platových předpisů a správního řádu. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.

Mgr. Markéta Seidlová

Je místopředsedkyní Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, konzultantka a profesně uznávaná odbornice v oblasti fondu kulturních a sociálních potřeb. Je členkou pracovního týmu MF k vyhlášce o FKSP, dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti, a zároveň je autorkou několika publikací vztahující se k dané problematice.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Je absolventnkou Filozofické fakulty Sankt – Petěrburské  státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, zaměstnance školského úřadu a zástupce střední školy v současné době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků a publikací se zaměřením na právní problematiku v oblasti školství.

PhDr. Jitka Gabašová

Je lektorkou, instruktorkou, tlumočnicí, pedagožkou a profesně uznávanou odbornicí seberozvojových aktivit. Působící od roku 2003 jako středoškolská učitelka na gymnáziu v Praze. Má rozsáhlé zkušenosti s technikami budování bezpečného klimatu ve třídních kolektivech, s tvorbami projektů jako např., dramaturgie adaptačních pobytových programů pro nové třídní kolektivy či metodika tvorby výměnných projektů. Je absolventkou oboru germanistiky, bohemistiky a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Profesně uznávaná odbornice v oblasti personálního řízení a managementu efektivního řízení týmu, komunikace v profesní praxi, řízení procesu změn, řešení konfliktů, taktiky jednání a vyjednávání. Působila ve vedoucích funkcích různých školských subjektů (ředitelka, náměstkyně), lektorka v oblasti managementu a personálního řízení, má bohaté zkušenosti z vysokoškolské praxe a s publikační činností.

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Působí jako konzultantka a lektorka komunikačních dovedností. Od roku 2002 se věnuje oblasti vzdělávání ve veřejné i soukromé sféře, v sociálních službách, v nemocnicích, ve školství i v neziskovém sektoru. Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývá se krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, zvládáním změn a stresových situací a rozvojem emočních dovedností. Pracuje s týmy firem, podporuje ve strategickém plánování nadace a neziskové organizace. V oblasti supervize pracuje s prvky reflexe týmu a smysluplného nastavení cílů a hodnot. Je členkou pracovních skupin zaměřených na vzdělávání starších dospělých a seniorů, zabývá se problematikou mezigenerační spolupráce a pozitivního zohlednění věku potenciálu lidí. Na základě zkušeností z mnohaleté práce s lidmi, kteří zažívají osobní krizi, ji na podzim 2017 vyšla kniha přinášející nové pohledy na zvládání zátěžových a vyhrocených situací s názvem Jak projít životními krizemi k životním výhrám.

PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková, Ph.D.

Konzultantka a profesně uznávaná odbornice v oblasti občanskoprávních vztahů a vyučující Institutu mezioborových studií v Brně.

PaedDr. Zdeněk Souček

Je zkušeným lektorem, který 18 let přednáší ve funkčním studiu pro ředitele škol v různých institucích v České republice. Zaměřuje se především na oblast řízení školy a zejména v oblasti pracovního práva a finančního řízení. Bezmála 25 let pracuje ve funkci ředitele základní školy. Přednášky doplňuje příklady ze své dosavadní praxe.

Mgr. Vít Krčál

Je odborníkem na právní problematiku v oblasti školství. Od roku 2014 působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vedoucí oddělení péče o pedagogické pracovníky (dř. oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků). V letech 2006 až 2013 pracoval jako právník odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Je místopředsedou akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a profesně uznávaný odborník, didaktik a popularizátor informačních a komunikačních technologií. Lektor dlouhodobě působí na katedře Informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také je předsedou školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku. Zabývá se především problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi.

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Uznávaná odbornice v oblasti hodnocení pedagogických pracovníků a ředitelka Základní školy Bohumila Hrabala v Praze a odborná asistentka na katedře Centra školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působí jako garant výuky modulu Vedení lidí.

Mgr. Martina Marková

Právnice jež léta působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v sekci oddělení péče o pedagogické pracovníky Lektorka se aktivně věnuje problematice pedagogických pracovníků a správnímu řízení. 

Mgr. Libuše Černá

JUDr. Miroslav Šimůnek

Mgr. Světlana Drábová

Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

JUDr. Myron Zajonc

Lektor a zkušební komisař, který dlouhodobě působí ve státní správě v oboru všeobecné správy. Mimo jiné je autorem mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.

 

Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

Je uznávaným profesionálním lektorem, zaměřeným na řízení a organizaci vzdělávacího procesu a na rozvíjení profesních kompetencí pedagogických pracovníků a školských manažerů. Aktivní lektorské a konzultační činnosti se věnuje od roku 2002. Jako nezávislý lektor, kouč a odborný poradce spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí. Od roku 2013 je držitelem akreditace MŠMT ČR k provádění vzdělávacích programů DVPP.

PaedDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pedagogiku na FF UK v Praze. Působí na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně na Ústavu školní pedagogiky, kde přednáší mj. předměty spojené s rozvojem literární a jazykové gramotnosti.  Je autorkou publikací zaměřených na metodiku elementárního psaní a čtení. Projekty k rozvoji grafomotoriky a pregramotnosti dětí prezentuje na vzdělávacích seminářích pro pedagogy.

Mgr. Martina Bělohlávková

Se dlouhodobě specializuje na problematiku dětí předškolního věku. Vystudovala UK FF – pedagogiku se zaměřením na sociální rozvoj a poradenství, ZČU Plzeň – psychologie pro vzdělávání. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku systému PCA . Pracuje jako terapeut a diagnostik v pedagogicko psychologické poradně v Karlových Varech. Její cílovou skupinou jsou  děti předškolního věku. Orientuje se v problematice předškolního vzdělávání z hlediska vývoje, rozvoje dětí v oblasti emoční, sociální i kognitivní. Intenzivně se věnuje vývoji a chodu předškolních zařízení a spolupracuje s pedagogy v MŠ – psychohygiena.

PaedDr. Jana Blažková

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.

Vystudoval obory učitelství a pracoval jako učitel na střední škole. Vedl školení zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti pro pracovníky krajské samosprávy. Od roku 2007 působí jako akademický pracovník na katedře výpočetní a didaktické informatiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na výuku podporovanou digitálními technologiemi, didaktiku informatiky a tvorbu e-learningových kursů.

Vít Baloušek

Začínal jako novinář, pracoval jako copywriter i kreativní ředitel, kdy řídil tým 18 pracovníků v reklamní agentuře. Má 26 let zkušeností v marketingu a reklamě, působil v mezinárodních reklamních agenturách Grey, DDB, Proximity/BBDO a Leo Burnett.  Nyní se věnuje jako lektor a trenér předávání svých zkušeností z praxe – školí formou workshopu s důrazem na aplikaci do praxe a zaměřuje se na zlepšování firemních výsledků a podporu efektivity práce managerů.

 

Mgr. Pavla Katzová

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na MŠMT pracovala od roku 1999, postupně prošla funkcemi vedoucí oddělení školské legislativy, ředitelky odboru souhrnného rozpočtu a rozborové činnosti a vrchní ředitelky sekce legislativy a práva. V letech 2015 až 2018 působila ve Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Od roku 2018 je zpět na MŠMT v ekonomické sekci.

JUDr. Adam Valíček, MBA

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal v oboru Právo a právní věda titul magistra práv. Praktické zkušenosti získával v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři JUDr. Petra Poledníka a dále JUDr. Petra Procházky. Působí jako člen redakční rady čtvrtletníku AD REM určeného pro personalisty, kam přispívá pravidelně odborné články. Věnuje se pravidelně publikační činnosti.

JUDr. Irena Valíčková MBA

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v oboru Právo a právní věda titul magistry práv. Diplomovou práci obhájila na Katedře pracovního práva. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Je autorkou pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI. Věnuje se pravidelně publikační činnosti. Ve své praxi se zaměřuje především na právo pracovní, občanské, obchodní, insolvenční a trestní.

Mgr. Rostislav Peška

Vystudoval obory učitelství psychologie a vizuální kultury na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Je certifikovaným lektorem a koučem působícím v oblasti poradenství a firemního vzdělávání školení od roku 2008. Má dlouholetou manažerskou praxi v oblasti řízení obchodu, vývoje webových aplikací a tvorby marketingových a komunikačních strategií.

Mgr. Bc. Ladislav Dvořák

Uznávaný právník, odborník v oblasti občanskoprávních vztahů. Je také autorem a spoluautorem výukových modulů pro oblast „Základů práva a „Pracovního práva“, které NIDV využívá pro KS ŘŠ a ŠZ (Kvalifikační studium ředitelů škol a školských zařízení) do současnosti. Na základě jeho zkušeností s lektorováním ve FS 1 (Funkční studium 1) byl od roku 2005 do r. 2008 jmenován regionálním manažerem pro Vysočinu v projektu „Úspěšný ředitel“. Následně byl také nominován do lektorského týmu lektorů ve FS 2 (Funkční studium 2), kde pod záštitou UK Praha, Pedagogické fakulty v letech 2006 a 2007 přednášel.