p

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost COMENIUS Agency s.r.o., IČ: 06603360, DIČ: CZ06603360 se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, jako prodávající (dále jen „CA“) a na straně druhé je zákazník (dále jen „Zákazník“). Další informace o CA jsou uvedeny na webové stránce www.comenius.agency v sekci „O agentuře“.

Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s CA nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Zákazník potvrzení objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II., a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Zákazník si je vědom, že mu koupí seminářů/produktů, jež jsou v obchodní nabídce CA, nevznikají žádná práva napřímo kontaktovat lektory a smluvní partnery CA, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou stanoveno jinak.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

CA sděluje, že

a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Zákazníkem od CA, případně povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Zákazníka na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

b) ceny služeb a zboží jsou na webu provozovaném CA uváděny bez DPH;

c) všechny přijaté objednávky jsou závazné;

d) storna objednávek lze provést pouze skrz webové rozhraní agentury v sekci Podpora/Storno objednávky;

e) změnu účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním semináře / akce;

f) uzávěrka přihlášek je 5 dní před konáním semináře / akce;

g) při odeslání upomínky o prodlení platby je účtován poplatek 300,00 Kč + poštovné

h) nevyzvedne-li si zákazník osvědčení v místě konání, CA dodá nově vystavené osvědčení za poplatek 100,00 Kč + poštovné

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Zákazník uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném CA tím, že požadované plnění (seminář, službu, zboží) objedná a posléze odešle objednávku. Zákazníkovi může při uzavírání smlouvy asistovat procovník CA prostřednictvím telefonu, e-mailu či při zpracovnání faxové objednávky. Než Zákazník závazně potvrdí objednávku, má Zákazník právo měnit požadované plnění, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zákazníkem a přijetím objednávky CA. Za případné chyby při přenosu dat CA nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy CA neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním e-mailem na Zákaznikův zadaný e-mail.

2. Objednávky seminářů a kulturních akcí

CA si vyhrazuje právo měnit datum konání semináře a možnost nahradit lektora jiným s odpovídající kvalifikací. Zákazníkovi tuto skutečnost CA oznámí s předstihem, a to nejméně 5 dní před konáním semináře/akce. Neumožní-li okolnosti CA avizovaný seminář/akci uskutečnit, nabídne Zákazníkovi alternativní seminář v dané lokalitě. Zákazník má možnost tuto změnu potvrdit, případně odmítnout a požádat o navrácení prostředků, byla-li platba poukázána na účet CA.

3. Uzávěrka přihlášek

Uzávěrka přihlášek je CA stanovena 5 dní před zahájením semináře/akce. Rozhodne-li se spotřebitel objednat seminář/akci po lhůtě přihlášení, bere na vědomí, že není možné se již z akce odhlásit. Pokud provede spotřebitel odhlášení/storno, bude postupováno dle článku IV. bodu 2.

4. Garance uskutečnění

Zákazník vyčká příchodu představitele CA. V případě dřívějšího příchodu Zákazníka před řádnou prezencí, CA nenese odpovědnost za vzniklou škodu. V případě zásahu vyšší moci Zákazník setrvá v místě konání nejdéle hodinu od zahájení semináře/akce až do příchodu představitele CA.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy v případě poskytnutí služeb nejpozději 8 dní před konáním akce/semináře. Pokud tak učiní v tomto období, budou mu navráceny veškeré přijaté platby. V ostatních případech je postupováno dle článku IV. bodu 2.

CA umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách agentury, a spotřebiteli tak CA potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí. Z důvodu ochrany spotřebitele jiné formy odstoupení nejsou akceptovány.

Zákazník i CA mohou bez udání důvodu odstoupit od smlouvy až do potvrzení objednávky CA. Pokud zruší objednávku CA, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Nemůže-li se Zákazník účastnit semináře/akce, má právo vyslat náhradníka.

2. Storno poplatky

CA si vyhrazuje právo ponechat přijaté platby, a to zejména v případě, že se Zákazník nezúčastní objednaného semináře/akce v daném termínu. CA si zároveň vyhrazuje právo požadovat uhrazení částky při storno objednávky, a to i v případě, že platba nebyla Zákazníkem poukázána na účet CA.

V ostatních případech, provede-li Zákazník storno objednávky, CA postupuje a účtuje takto

a) při odhlášení účastníka 4 – 7 dní před zahájením, 50% storno poplatek;

b) při odhlášení účastníka 1 – 3 dnů před zahájením, 100% storno poplatek;

c) neodhlásí-li se účastník, 100% storno poplatek.

V. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícícho překlad textu, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 12. 2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle CA nebo elektronicky na www.comenius.agency.